top of page

Glenn Bech WHERE I COME FROM (Revised 2022)My English translation of Glenn Bech's original speech 'Where I come from' can be found at minorliterature[s] (first published in Danish as 'Der, hvor jeg kommer fra' in ATLAS).


Below is Glenn Bech's new, revised Dansh version of the speech taken from his current work-in-progress, followed by my own ROUGH English translation.Glenn Bech

Der, hvor jeg kommer fra

Work in progress (06/06/22)X


der hvor jeg kommer fra, er køn noget, man er

hvis ikke man er grim

der hvor jeg kommer fra, åbnede vi sjældent en bog

når vi gjorde, handlede den sjældent om os

det gjorde vi os slet heller ingen forestillinger om, at den kunne

handle om os der, hvor jeg kommer fra

opdrages pigerne til at udvise forståelse, overbærenhed

de tilskyndes til at være:

kompromissøgende

føjelige, kontrollerende, overvågende, selvudslettende, tålmodige

omsorgslimen, der skal holde sammen på familien

mens drengene helst ikke skal spekulere for meget over konsekvenserne af deres opførsel

og i øvrigt hånes for at være tøvende, vattede, sårbare, ikke-hårde

der hvor jeg kommer fra

er man en mand, hvis ikke man er en kvinde

der hvor jeg kommer fra, forveksles femininitet med mangel på kompetence og autoritet

der hvor jeg kommer fra

vokser langt de fleste mænd op uden at have lært nogen særligt konstruktive måder at håndtere deres følelser på

de enten undertrykker dem eller vredeseksploderer

for at genetablere hierarkierne, forsvare stoltheden

men det er selvfølgelig heller ikke kun deres skyld

der hvor jeg kommer fra

findes alverdens nuancer ikke inde i hovedet på mændene

derinde findes til gengæld et fokus på at bevise deres værd som mand

ved at forsørge familien økonomisk

så det er bekymringer vedr. penge, ære, matrikel og belønningsfisse, størrelse og højde, der fylder inde i hovedet på dem

mændene

men det er selvfølgelig heller ikke kun deres skyld

der hvor jeg kommer fra

hersker nogle ekstremt høje forventninger til, hvad det vil sige at være mand

en rigtig mand

så høje, at mændene, i bestræbelserne på at efterleve dem, helt kan væmmes ved synet af andre, mindre maskuline mænd, der ikke i samme grad forsøger at overbevise

om deres potens

krudt i armene

min farfar tævede min far

min far begik selvmord

den ene af min fars brødre flyttede til New Zealand

den anden skar hånden af i en psykose

min farmor døde af lede som 62-årig

”jeg vil ikke længere,”

sådan gik hun den sidste tid og fægtede over selv de mindste ting

og jeg har aldrig oplevet en eneste af mine stedfædre spørge til min biologiske far

interessere sig for min sorg

min første stedfar forgreb sig på min mor

min seneste stedfar oplevede jeg også være voldelig

truende, vanvidskørende, offerrolledyrkende, ekstremt krænkelsesparat

familiens suverænt største barn

så stort et barn, at der kun blev plads til os andre, når hans behov var tilfredsstillet

det, manden vil have, tager han

des rigere eller overlegen, han er rent fysisk

des mere selvretfærdig vil han blive

des villigere til at acceptere junglelov, ulighed, verdens gang så længe

han blot får, hvad retmæssigt er hans

prinsen, trolden, incellen, folketingspolitikeren, fodbolddrengen, advokaten, lægen, portøren, nabosønnen, svigermors drøm
X

”ringe til en god ven

hvad fanden mener du

jeg fejler ingenting

over mit lig”

og det bliver det så

over mændenes lig

eftersom de overrepræsenteres i selvmordsstatistikkerne

X


det var absolut ingen hjælp for sådan én som mig, når samfundets rigeste fik sænket generationsafgiften eller forhøjet skattefradragene

nogle af de ting, der til gengæld hjalp, var et gratis sundhedsvæsen; at kunne besøge samt spejle mig i venner fra forskellige samfundslag; det hjalp mig, da min mor, som var buschauffør og enlig forsørger til to, fik forhøjet børnebidraget; dagpengesystemet muliggjorde min karriere som selvstændig; det hjalp mig, at Fremdriftsreformen ikke gjaldt Forfatterskolen; det hjalp at bo billigt på et kollegium i Aarhus, og da jeg flyttede til København, udgjorde slutlånet den økonomiske forudsætning for at realisere mine studier


det er absolut ingen hjælp, når jeg skal forklare, hvor helt ekstremt blindt, det er at misunde det liv – eller ”stof” – jeg har måttet gennemleve for at nå hertil


man er privilegeret, hvis man intet nødvendigt har at sige eller skrive om


X

et menneske, der kan finde på at beskylde en kunstner for at være politisk, har nok aldrig haft sine egne menneskerettigheder til debat


X

umiddelbart giver jeg heller ikke meget for den queerness, der udspringer af et forældrekøb

ned til søerne i København

ja, jeg er misundelig

jeg giver ikke umiddelbart meget for ”modet til at gå klædt, som man vil”, når man allerede kommer fra en opvækst, hvor ingen ville én det ondt

jeg giver ikke meget for attituden, det rolige nervesystem

når selvværdet, du rider på

podedes ind i dig af et par nærværende, kærlige omsorgspersoner

hvis aldrig du har været bange for at blive overfaldet på gaden

mobbet i folkeskolen, til bold

på arbejdspladsen eller i dit eget hjem

må det være så meget desto lettere at:

”stå ved dig selv”

”vise andre, hvem du er”

”være ligeglad med folks meninger”

”stolt”

ja, jeg er misundelig

nej, umiddelbart giver jeg ikke meget for den queerness, der udspringer af et forældrekøb

ned til søerne i København

eller jeg mener:

godt for dig

så længe du ikke belærer andre

om frigørelse og storsind

så længe letkøbt queerness ikke bliver symbolet

på queerness

for mange involverer queerness:

- homofobi, transfobi, mobning, trusler, utryghed, isolation, forfølgelse, selvhad, stressreaktioner,

overtræning/anoreksi,

depression/angst,

ufrivilligt cølibat ungdommen igennem, indtil flugten fra provinsen, arbejderklassen;

hook ups med fremmede

om aftenen på parkeringspladser, i skovene

uden dine forældre ved noget; uden dine venner ved noget; uden nogen ved noget


kun for nogle involverer queerness:

- lykke, fest, sundhed, ro og stabilitet,

selvværd, værdighed, overskudalle fortjener opmærksomhed

dog har vi en tendens til at hylde dem, der allerede har vundet

om og om

igen


det er ikke behageligt at tale om homofobi

det er ikke behageligt at råbe og skrige, stille magthavere til ansvar

stille venner og venners venner til ansvar

det er ikke behageligt at beskæftige sig med det grimme og stinkende

så er det straks lettere at beskæftige sig med det skønne, velduftende

queers skal ikke udskammes tilbage i skabet,

men queers skal heller ikke udskammes ud af skabet

som andre mennesker burde queers ikke udskammes overhovedet

desuden er skabsmetaforen et heteroseksuelt påfund

netop med udskamning som intention

jeg giver lige så lidt for den venstrefløj

der udskammer mig for ikke at være queer nok

som jeg giver for den højrefløj

der udskammer mig for at være homo i det hele taget

Xi København opfatter nogle mig som jyde

monogam, besidderisk

og i Horsens opfatter andre mig som københavneragtig

jeg er egentlig for indadvendt til netværksdannelse

SoMe og sikkert også

for bramfri til Den svenske skole?

i Horsens kaldes jeg ”Kommunisten”

og i København gemmer jeg pastaretten med kylling under varerne

nederst i indkøbskurven----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WHERE I COME FROM

Glenn Bech


Revised version: 06/06/22
where I come from, sex is something you have, if you’re not ugly one

where I come from, we hardly ever opened a book, and when we did, it was rarely about us

nor did we have any expectation that it could be about us


where I come from, the girls are brought up to be understanding, accommodating, compromising, pliant; they are encouraged to seek compromises and to be that docile, self-effacing, patient gluey attachment which must hold the family tight, while the boys preferably should not think too much about the consequences of their behaviour and definitely not let others take the piss out of them for being vulnerable, wet, timid, not-hard.

where I come from, you’re a man if you’re not a woman.

where I come from, femininity is confused with a lack of competence, of authority.

where I come from, the vast majority of men grow up without having learned any constructive ways of dealing with their emotions. They either suppress them or explode in anger to re-establish the hierarchy, defend the pride, put things in their place, but it is, of course, not only their fault.

where I come from, there are an extremely high set of expectations of what it means to be a man. A real man. such high expectations that men - in their effort to live up to them – are strongly averse to or are even feel offended by other less masculine men who are not similarly concerned do with convincing the big wide world of their potency.


Big Guns


my granddad battered up my dad. And my dad ended up committing suicide. One of my dad’s brothers moved to New Zealand. The other cut his hand off in a psychosis. My grandmother died of contempt at the age of sixty-two. “I don’t want this anymore!” she would say, in her last days, raising her hands over the smallest things, and I’ve never experienced a single one of my stepfathers ask about my biological father, let alone show any interest in my grief.

my first stepfather took advantage of my mother.

I have also experienced my most recent stepfather as violent, threatening, road-raging, nursing his victimhood, extremely quick to take offence. The family's biggest baby by far. So big, that there was only room for the rest of us when his needs had been met.

the richer or the more physically overbearing he is, the more self-righteous he will become. All the more willing to accept inequality, the law of the jungle, the way of the world, so long as he gets what’s his due.

the prince, the troll, the incel, the member of parliament, the accountant, the diehard football fan, the solicitor, the doctor, the estate agent, the porter, the family man, the boy next door, the mother-in-law's dream.

X

“call up a good friend

what the fuck do you mean ?

nothing’s wrong with me

over my dead body, mate”

and so it will be

over their dead bodies


given their overrepresentation in the suicide statistics.X


it was absolutely no help to someone like me when society's richest got the generation tax lowered or their tax deductions increased

some of the things that actually did help were a free health care system; to be able to visit as well as see myself mirrored in friends from different walks of life; it helped me when my mother, who was a bus driver and a single parent of two, got her children’s allowance increased; the regular unemployment benefit payments enabled me to start my career as a self-employed person; it helped me that the new time limits for free education in Denmark did not apply to my year at the Writers School; it helped that I could live cheaply in student dorms in Aarhus, and when I moved to Copenhagen, my final student loan was the financial prerequisite for completing my studies.


it is absolutely no help when I have to explain how extremely blind it is to envy the life - or "material" - I have had to go through to get to where I am now.


it’s a privilege if one has nothing necessary to say or write about.X

a person who can accuse an artist of being 'political' has probably never had their own human rights up for debate.X

yes, I'm envious.

I don’t have much time for "the courage to dress as you want", when you’ve already come from a childhood where no one wanted to do you over,

I don’t give much for the attitude and that nicely balanced nervous system

when the self-esteem you ride on was grafted onto you by a pair of attentive, loving and resourceful caregivers. If you’ve never been afraid of being assaulted in the street, bullied in primary school or at work, of course it’s so much easier to “stand up for yourself”, and “show others who you really are” or “wave off what others might think” and “be proud”.


yes, I’m envious.

from the get go, I don’t give much for the "queerness" that springs from an apartment bought and paid for by your parents down by the lakes in Copenhagen city centre.

or I mean:

good for you

as long as you do not teach others

about liberation and being above all that

as long as easily won queerness doesn’t become the symbol

of queerness

for many, queerness involves:

- homophobia, transphobia, bullying, threats, insecurity, isolation, persecution, self-hatred, stress reactions,

overtraining / anorexia,

depression / angst

involuntarily celibacy for your whole adolescence, until you flee from the provinces, the working class;

hook ups with strangers

in the evening in parking lots, in the woods

without your parents knowing anything; without your friends knowing anything; without anyone knowing anything


only for some does queerness involve:

- happiness, celebration, health, peace and stability,

self-esteem, dignity, exuberanceeveryone deserves attention

however, we have a tendency to pay tribute to those who have already won

over and over

again


it’s not pleasant to talk about homophobia

it’s not pleasant to shout and scream, to hold those in power accountable

make friends and friends of friends responsible

it’s not pleasant to deal with the ugly and the stinking

then it’s immediately easier to deal with the beautiful, fragrant

queers shouldn’t be shamed back in the closet,

but queers should not be shamed out of the closet either

like other people, queers should not be ashamed at all

moreover, the closet metaphor is a heterosexual invention

precisely with shame as its intention


I care as little for those left-wingers who would shame me for not being queer enough as I care for the right wingers who would shame me for being homo at all.

X


In Copenhagen, some see me as a Jutlander

monogamous, possessive

and in Horsens others see me as if I’m from Copenhagen

I'm really too introverted for networking

social media and probably too

too brash for the Swedish School?

in Horsens I’m called "The Communist"

and in Copenhagen I hide the pasta dish with chicken under my wares

at the bottom of the shopping cart.
Comments


bottom of page